نفرین برنژادپرستان کثیف

خدانگهدارت نباشد ای نژاد پرست..

ای تو که به پدرانو شهر جنگ ندیده ات دلخوشی میدانی چرا شهرت اباد است چون پدرانت خواهرانت را فروخت..

ای تو که به چشمان خمارت مغروری میدانی چرا زیبایی..چون خداوند مارا در رنگ های مختلف آفرید تا جنبه نداشته ی بعضی ها چون تو اشکار شود

ای تو که با اندام بی نقص ات همه را به سخره گرفتی بدان کسانی هستند که تاوان نفس کشیدنشان چاقیست..کسانی هستند که چشمشان به لقمه ی دست دیگری نمانده ولی هشتشان گروی شکم چسبیده بر پشتشان مانده

ای تو که نفرینم بر تمسخرت باد حالا که همه چیز داری چرا مسخره میکنی کودکی را که از فقر مانند تو موقع خوردن دور دهانش تمیز نمی ماند

نفرین من بر تو که امروزم را حرام کردی

امیدوارم روزی که چیزی نداری از تمسخر دیگران چنان شوی که حتی مرگ هم آرامت نکند

حیرانم خدایا   ای خدایی که میدهی بخشنده ای ودلت نمیلرزد خدایا آرامم کن ای مایه ی ارامشم دل پر زغصه ام نوازش مهرت میخواهد که بدجوری عصبانی ام..

خوب میدونی این آدم های به حساب آدم رو نمیتونم ا دب کنم دستم بهشون نمیرسه

ولی گوشم از خنده هاشون پره تو که دستت میرسه ادبشون کن خواهش میکنم...

/ 0 نظر / 16 بازدید